Predstavitev

Projekt je namenjen celostnemu opolnomočenju pripadnikov in pripadnic romske skupnosti in izboljšanju položaja romske skupnosti v Sloveniji.

Projektne aktivnosti lahko razdelimo v štiri temeljne sklope.

S prvim želimo dvigniti zaposljivost pripadnikov romske skupnosti, kar bomo dosegli na dva načina. Z individualnim pristopom, ki se je v preteklosti izkazal kot najuspešnejši pri zaposlovanju ranljivih družbenih skupin. Aktivnosti bodo potekale v obliki zaposlitvenih delavnic in motivacijskih pogovorov skozi vsa leta izvajanja projekta. Udeležence bomo opogumili, jim pomagali izboljšati samopodobo in jih opremili z znanji, za uspešen nastop na trgu dela. Na drugi strani pa bomo na različne načine navezovali stike in vzpostavljali zaposlitvena partnerstva s potencialnimi delodajalci.

V drugem sklopu je cilj usposobiti romske svetnike in aktiviste. Njihov aktivni angažma pri sprejemanju politik in predvsem njihova aktivna vloga pri implementaciji konkretnih ukrepov sta ključna pogoja v razvoju celotne romske skupnosti.

Tretji fokus je na transnacionalnem povezovanju Romov. Udeležili se bomo 4 mednarodnih dogodkov (konference, festivali) v tujini in pripravili 4 mednarodne dogodke v Sloveniji. Preko teh aktivnosti želimo zasnovati transnacionalna mreža Romov na področju znanosti in umetnosti, narodnostnih pravic, izobraževanja, preprečevanja diskriminacije, razvoja romskega jezika in politične participacije.

V zadnjem sklopu vzpostavljamo Romsko razvojno agencijo. V ta namen usposabljamo projektno skupino štirih Romov, ki bo najprej pripravila romski razvojni program za Pomurje. Namen programa je analiza trenutnega stanja, definiranje prioritet in ciljev, ter nabor kakovostnih konkretnih ukrepov in projektov za razvoj romske skupnosti. Projektna skupina v okviru romske razvojne agencije bo v prihodnosti tudi sama izvajala nekatere izmed prioritetnih ukrepov, na področju ustvarjanja enakih možnosti na trgu dela in dviga zaposljivosti pripadnikov romske skupnosti.

Rezultati projekta

  • Izvedene zaposlitvene delavnice in povečana zaposlenost Romov v Pomurju.
  • Vzpostavljena razvojna projektna skupina, ki bo osnova romske razvojne agencije Romano kher
  • Izvedene delavnice politične participacije, izdan Priročnik za romske svetnike in aktiviste in vzpostavljen portal RomSvet.
  • Obiski mednarodnih znanstvenih in umetniških dogodkov in samostojna organizacija mednarodnih dogodkov. Ustvarjanje transnacionalne mreže.