Povezave

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; www.mddsz.gov.si
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport; www.mizs.gov.si
Ministrstvo za okolje in prostor; www.arhiv.mop.gov.si
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti; www.arhiv.uvn.gov.si
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja; www.inv.si
Mirovni inštitut; www.mirovni-institut.si
Varuh človekovih pravic RS; www.varuh-rs.si
Amnesty International Slovenije; www.amnesty.si
CSD Murska Sobota; www.csd-ms.si
Zavod RS za zaposlovanje; www.ess.gov.si

Romski akademski klub; www.romskiakademskiklub.si
Zveza Romov Slovenije; www.zveza-romov.si
Svet romske skupnosti; www.svetromskeskupnosti.si

ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture; zulk.si
Urbane brazde; brazde.org
MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih; www.movit.si
MOZAIK – Društvo za socialno vključenost; www.mozaik-drustvo.si
OZARA - Nacionalno združenje za kakovost življenja; www.ozara.org
URI SOČA – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut; www.ir-rs.si

Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion (Council of Europe); www.roma-alliance.org
ERTF - European Roma and Travellers Forum; www.ertf.org
ERRC - European Roma Rights Centre; www.errc.org
TernYpe - International Roma Youth Network; www.ternype.eu
European Academic Network on Romani Studies; romanistudies.eu